NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

Regulamin Szkoleń wg. Metody Structured TEACCHing®

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem szkoleń wg autorskiej metody Structured TEACCHing® jest firma: Structured TEACChing Krzysztof Sujka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ułańskiej 16; 04-404 Warszawa, NIP: 9522022873.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 01 lutego 2021 roku do odwołania.
 4. Wszelkich informacji dotyczących organizacji szkolenia z metody Structured TEACCHing® w tym formy i miejsca jego realizacji oraz szczegółowego programu należy szukać na stronie internetowej: https://structuredteacching.pl/

ZASADY REJESTRACJI NA SZKOLENIE:

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty należności za szkolenie (wg obowiązującego aktualnie cennika) na rachunek Organizatora.
 2. Po dokonaniu rejestracji w formie: on-line w ciągu max. 1 dnia roboczego każdy Uczestnik otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający zapis na szkolenie. UWAGA! Prosimy również o sprawdzianie folderu: SPAM.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź e-mailowej nie później jednak niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconej kwoty, a w zamian może zaproponować inny termin szkolenia.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora wszystkim jego uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

ZASADY PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE:

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie opłaty w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania formularza zgłoszeniowego na numer rachunku bankowego Structured TEACChing Krzysztof Sujka (mBank): 31 1140 2004 0000 3402 7415 7887
 2. W tytule przelewu powinny się znaleźć informacje takie jak: Imię i nazwisko uczestnika oraz data szkolenia.
 3. Niedokonanie płatności w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania formularza zgłoszeniowego skutkuje automatycznym anulowaniem zgłoszenia.
 4. Organizator szkolenia wystawia fakturę VAT, którą każdy Uczestnik będzie mógł otrzymać na podany adres e-mail po dokonaniu pełnej wpłaty oraz po podaniu danych do faktury.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi jego udziału w szkoleniu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) jest organizator szkolenia – Structured TEACChing Krzysztof Sujka; ul. Ułańska 16; 04 – 404 Warszawa.
 3. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestnika nie są przekazywane żadnym innym podmiotom nie uczestniczącym w realizacji szkolenia.
 4. Uczestnik zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) ma prawo: wglądu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 5. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.

INNE POSTANOWIENIA:

 1. Wymogiem koniecznym do zaliczenia szkolenia w celu otrzymania imiennego certyfikatu jest obecność na  80% czasu trwania szkolenia.
 2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody organizatora szkolenia.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia zmian w jego programie oraz w regulaminie.
 4. W przypadku problemów technicznych niezależnych od Organizatora takich jak np. awaria Internetu: Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia na inny termin.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne takie jak np. jakość łącza internetowego po stronie Uczestnika szkolenia.
 6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika szkolenia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.