NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

Nadmierna stymulacja sensoryczna jako przykład nowego i bardzo niepokojącego zjawiska w Polsce?

Jesteśmy grupą specjalistów (pedagogów i psychologów) od wielu lat zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi, w tym zwłaszcza pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat w swojej pracy zawodowej spotykamy się z bardzo niepojącym dla nas zjawiskiem! A mianowicie, na przestrzeni ostatnich kilku lat na indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne trafia do nas bardzo wiele dzieci w wieku przedszkolnym przejawiających wiele niepokojących zachowań mieszczących się w spektrum zaburzeń (zachowań) autystycznych takich jak np. nadpobudliwość psychoruchowa, fiksacje tematyczne związane z najnowszymi technologiami, nadwrażliwość lub niedowrażliwość wzrokowo-słuchowa, regres lub proste opóźnienie w rozwoju mowy czynnej, problemy z koncentracją oraz skupieniem uwagi, brak reakcji na imię, brak reakcji na polecenia, problemy w kontaktach rówieśniczych z innymi dziećmi, czy wreszcie szeroko rozumiane zaburzenia w sferze odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych (zaburzenia SI, ang. Sensory Integration). Pogłębione badania psychologiczno – pedagogiczne tychże dzieci (badania obejmujące m.in.: obserwacje dziecka, pogłębiony wywiad z rodzicami uzupełniony o specjalistyczne testy psychologiczne w dziedzinie autyzmu, analizę nagrań video z domu dziecka, etc) zgodnie wykazały, iż wymienione wyżej problemy dzieci mieszczące się w spektrum zaburzeń autystycznych nie były spowodowane czynnikami o podłożu biologicznym (autyzm to zaburzenie neurorozwojowe o nieustalonej do końca etiologii, aczkolwiek jest to zaburzenie o podłożu stricte biologicznym tj. wrodzonym). Okazało się bowiem (głównie na podstawie pogłębionego wywiadu z rodzicami), iż wszystkie wymienione wyżej problemy dzieci spowodowane były czynnikami środowiskowymi tj. czynnikami zewnętrznymi. 

Jakie czynniki środowiskowe mogą generować objawy zbliżone do objawów mieszczących się w spektrum zaburzeń autystycznych (autyzmu)? 

Z naszych doświadczeń wynika, iż w obecnych czasach dzieci w wieku od 0 do 3 lat spędzają zatrważającą wręcz ilość czasu, głównie w domu (ale też np. w żłobkach i przedszkolach) obcując z najnowszymi technologiami (np. tablety,  smartfony, komputery, laptopy, TV/DVD, ekrany multimedialne, etc.). Średnio jest to od kilku do nawet kilkunastu godzin dziennie! Jeżeli dodamy do tego bodźce sensoryczne napływające z otoczenia (zwłaszcza w dużych miastach), bodźce typu: podświetlane bilbordy i reklamy na głównych ulicach miast, wystrój & oświetlenie & muzykę w galeriach handlowych, elektroniczne zabawki dla dzieci – to nikt chyba nie ma wątpliwości, iż do delikatnego jeszcze układu nerwowego dziecka napływa codziennie zbyt wiele bodźców o podłożu sensorycznym! Nie bez powodu również coraz więcej dzieci na przestrzeni ostatnich lat korzysta z terapii zaburzeń sensorycznych (patrz: Szkolenia SI, ang. Sensory Integration). U niektórych dzieci jednak zbyt duże (oraz przede wszystkim zbyt częste!) obcowanie z tzw. najnowszymi technologiami powoduje objawy już nie tylko ze sfery zaburzeń Integracji Sensorycznej, ale powoduje wspomniane na samym początku objawy [na pierwszy rzut oka] łudząco podobne do objawów mieszczących się w spektrum zaburzeń autyzmu!

Nadmierna stymulacja sensoryczna jako element kompleksowej edukacji i szkoleń dla: pedagogów, oligofrenopedagogów, logopedów, nauczycieli, terapeutów SI oraz studentów?

Warto zatem organizując różne szkolenia dla psychologów, szkolenia dla pedagogów, szkolenia dla logopedów, szkolenia i kursy dla nauczycieli (w tym szkolenia i kursy dla nauczycieli wspomagających i oligofrenopedagów) zwrócić uwagę również na problem nadmiernej stymulacji sensorycznej dzieci w wieku 0 – 3 lata. Kolejną grupą która również powinna zwrócić szczególną uwagę na czynniki środowiskowe mogące generować objawy zbliżone do objawów mieszczących się w spektrum zaburzeń autystycznych (autyzmu) są wszystkie osoby organizujące kursy i szkolenia SI dla przyszłych terapeutów wg metody Integracji Sensorycznej – w tym szkolenia SI I i II stopnia. Ostatnią grupą, która powinna być żywo zainteresowana szerzeniem wiedzy w zakresie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy najnowszymi technologiami, a zbytnia stymulacja sensoryczną są osoby organizujące studia, kursy i szkolenia dla studentów psychologii [planujących w przyszłości prace z dziećmi]  oraz studia, kursy i szkolenia dla studentów pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem studentów oligofrenopedagogiki (studia, kursy i szkolenia oligofrenopedagogika).