NAUCZ SIĘ EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM!

Wybrane formy i metody terapii dzieci z autyzmem w Polsce i na świecie?

W terapii dzieci z autyzmem możemy wyróżnić obecnie dwa dominujące podejścia, zarówno w Polsce, jak i na świecie: podejście behawioralne (np. Applied Behavioral Analysis) oraz podejście humanistyczne (np. Model TEACCH, ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). W Polsce oferowane są liczne szkolenia ABA (ang. Applied Behavioral Analysis: Stosowana Analiza Zachowania). Nie ma natomiast równie bogatej oferty ze szkolenia wg metody TEACCH (Model TEACCH, ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children, co jest na ogół tłumaczone na język polski jako: Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w Komunikacji.

Podejście behawioralne (Metoda ABA) do terapii autyzmu?

Za początek powstania Stosowanej Analizy Zachowania (Metoda ABA) uznaje się publikację artykułu: T. Ayllona i J. Michaela pt: The psychiatric nurse as a beahvioral engineer. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w dziejach Metody ABA są: powstanie czasopisma naukowego pt: Journal of Applied Behavioral Analysis (JABA) oraz założenie  Association for Behavior Analysis International (ABAI) tj. założenie Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Zachowania skupiającego wszystkich certyfikowanych analityków zachowania na świecie. Główną podstawę teoretyczną Metody ABA stanowią procesy uczenia się oparte na dwóch teoriach: teorii Warunkowanie Klasycznego (ang. Classical Conditioning) oraz na teorii Warunkowanie Sprawczego (ang. Operant Conditioning). Kluczowe elementy Metody ABA (Stosowanej Analizy Zachowania) to: zasada stosowania wzmocnień, Model ABC oraz zasada: Krok po Kroku (tzw. piramida behawioralna). Należy jednak pamiętać, iż Stosowana Analiza Zachowania (Metoda ABA) nie stanowi odrębnego podejścia terapeutycznego (w przeciwieństwie do Metody TEACCH). W praktyce oznacza to, iż pewne elementy szerszego podejścia teoretycznego wykorzystywane są (i to z dużymi sukcesami) w terapii osób z autyzmem.

Podejście humanistyczne (Metoda TEACCH) do terapii autyzmu?

Model TEACCH to model wywodzący się z nurtu psychoanalitycznego. Model TEACCH został zapoczątkowany w USA na Uniwersytecie w Północnej Karolinie (Chapel Hill) przez Erica Schoplera – założyciela pierwszego Oddziału gdzie była prowadzona terapia TEACCH. Model TEACCH przeznaczony był [pierwotnie] do pracy z osobami autystycznymi o znacznym stopniu całościowych zaburzeń rozwojowych. Kluczowe założenia metody TEACCH to: Kompromis & Tolerancja & Akceptacja. Ważnym aspektem Modelu TEACCH jest też nauka samoobsługi i samodzielności; cel ten osiągany jest na ogół poprzez stosowanie: odpowiednich planów aktywności, uproszczonych zdjęć i obrazków oraz [przede wszystkim] poprzez odpowiednią strukturalizacje czasu, miejsca / przestrzeni i pracy. Kolejny, duży nacisk wg Metody TEACCH kładziony jest na współpracę na linii: rodzic – profesjonalista. Reasumując w miejscu (np. w grupie/w klasie) prowadzonej wg modelu TEACCH należy zapewnić dzieciom z autyzmem [przede wszystkim]:

  • Stałość & przewidywalność.
  • Odpowiedni komfort sensoryczny.
  • Wizualny kanał przekazu informacji.
  • Wspieranie samodzielnej pracy poprzez odpowiednie wzmacnianie motywacji dziecka w procesie uczenia się.

Poniżej zamieszczono przykładowe zdjęcie z przedszkola terapeutycznego dla dzieci z autyzmem prowadzonego wg metody TEACCH: